ร่วมจัดงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 10-11 ส.ค.2566

ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ

Hub of Talents ร่วมจัดงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 20 (20th National Postharvest Technology Conference) “นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการยกระดับเกษตรไทยสู่สากล” ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี หัวหน้าโครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ ได้ร่วมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ โดยประชาสัมพันธ์ให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ จากทุกภาคส่วน

en_USEnglish