กิจกรรมระดมความคิดเพื่อให้คำแนะนำและพัฒนางานวิจัยด้านการแปรรูปเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมระดมความคิด

รศ.ดร.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ ผู้ประสานงานกลุ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว พร้อม รศ.ดร.อภิชาติ ศรีชาติ อาจารย์ศักรินทร์ วังคะฮาด และ ดร.วิรุณ โมนะตระกูล ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ทำการเข้าพบคณะทำงานบริษัท เค. พี. อะโกร อินดัสทรี้ (ลพบุรี) จำกัด เพื่อสอบถามปัญหาและประเด็นสำคัญ เรื่อง การจัดการถอดดอกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ กระบวนการจัดการในแปลงปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ พร้อมกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในกระบวนการเพาะปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ พร้อมรับชมกระบวนการผลิตของโรงงานและให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัสดุเหลือทิ้ง กระบวนการจัดการพลังงานในโรงงาน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงงานบริษัท เค. พี. อะโกร อินดัสทรี้ (ลพบุรี) จำกัด

en_USEnglish