เครือข่ายความร่วมมือ

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest Technology) กับหน่วยงานต่างๆ

Thailand Rice Science Research Hub of Knowledge

ความร่วมมือด้านทรัพยากรงานวิจัย องค์ความรู้ และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าว
https://thailandricehub.org/

ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการห่วงโซ่คุณค่ากาแฟประเทศไทย

ความร่วมมือด้านทรัพยากรงานวิจัย องค์ความรู้ และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวกาแฟอะราบิกา และแนวทางการจัดตั้ง Hub of talents: Coffee
https://coffeehub-science.mfu.ac.th

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์

ความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอีเล็กตรอนบีม เพื่อควบคุมการเข้าทำลายของโรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว และประเมินคุณภาพด้วยเทคโนโลยีแสง
https://hubbeamthep.org/

Hub of waste management for Sustainable development

ความร่วมมือด้านการของเสียภาคการเกษตร
https://wmshub.org/


thThai