หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest Technology) ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม / อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรมโดยการ Reskill/Upskill ทางด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โดยเปิดให้บริการสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการเพิ่มทักษะและความรู้ทางด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะด้านทุเรียน ผัก และการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหาร โดยทางศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ ดำเนินการจัดทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความต้องการหรือปัญหาของแต่ละส่วนงาน เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรม สาธิต พร้อมทั้งรวมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านหลังการเก็บเกี่ยวร่วมกัน ตามหัวโจทย์ปัญหาหรือความต้องการที่ท่านสนใจ โดยศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม(บางส่วน) รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถาม

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม และขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานกลาง Hub of Talents มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-944031 หรือ ติดต่อไปยังศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โทร 053-941448 หรือสามารถสอบถามได้ที่ Facebook

หลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม
การจัดการผลิตผลสดตัดแต่งพร้อมบริโภค (ทุเรียน)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1 วัน
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและการควบคุมการสูญเสียอาหาร
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 วัน
การจัดการโรคพืชในผลไม้มูลค่าสูง (ทุเรียน)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 วัน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานการผลิต GlobalGAP เพื่อการส่งออก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 วัน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผักอินทรีย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1-2 วัน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics)
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 วัน
การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสู่เทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานทดแทน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 วัน
การใช้สารเคลือบผิวและบรรจุภัณฑ์ค้าปลีกสำหรับไม้ผล (ทุเรียน)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1 วัน
ความสำคัญของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางพืชสวนและการประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อลดการสูญเสีย
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 วัน
ความต้องการน้ำและการจัดการธาตุอาหารในไม้ผล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 วัน
การตรวจสอบคุณภาพผลมะละกอหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยงาน : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2 วัน
การลดการสูญเสียของผัก ผลไม้ และไม้ตัดดอกหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
3 วัน
ระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งผลิตผลสด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 วัน
การจัดการโซ่ความเย็นของผลิตผลสด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1 วัน

thThai