กลุ่มผัก

กลุ่มผัก

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Hub of Talents: Postharvest Technology

กลุ่มผัก

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว กลุ่มผัก โดยเป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูลของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผักโดยเฉพาะผักที่มีศักยภาพและสำคัญของประเทศโดยมุ่งเน้นเรื่องการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวผัก โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่การผลิต การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการตลาด โดยรวบรวมและจัดการองค์ความรู้ ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนและผลักดันการแก้ไขปัญหาที่สำคัญทางด้านการสูญสียที่เกิดขึ้นหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยการทำงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา ในการร่วมกันให้ข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ ข้อจำกัด และช่วยกันวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาในด้านต่างๆ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สู่การพัฒนาแนวทางการวิจัยที่ลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวร่วมกัน สู่การแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยในด้านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยการสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวต่อไป

ประเด็นปัญหาที่สำคัญ

  • ปัญหาการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
  • ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการผลิตผัก
  • ประเด็นอื่นๆ

ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มผัก จำนวน 47 คน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ

Physiology and Postharvest of Horticulture, Postharvest Diseases of Horticulture

(ผู้ประสานงาน)

รศ.ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี

รศ.ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี

Storage System and Logistics of Fresh Produce, Colour and Flavour Analysis in Fresh Produce

ผศ.ดร.พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย

ผศ.ดร.พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย

Postharvest physiology, Fresh cut Technology

ผศ.ดร. มัณฑนา บัวหนอง

ผศ.ดร.มัณฑนา บัวหนอง

Postharvest Technology of Ornamentals

รศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ

รศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ

การลดความเสียหายของผักและผลไม้, การใช้เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้, ผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค, การใช้ LEDs กระตุ้นสารสำคัญในผัก

รศ.ดร. ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์

รศ.ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์

Postharvest pathology and physiology; Food safety of minimally processed fruit and vegetables

รศ.ดร. วาริช ศรีละออง

รศ.ดร.วาริช ศรีละออง

Postharvest Physiology and Biochemistry, Postharvest Logistics and supply chain management

รศ.ดร. สุริยัณห์ สุภาพวานิช

รศ.ดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช

ชีววิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้, Biochemistry of fruit softening, เทคโนโลยีผักและผลไม้ตัดแต่งสดพร้อมบริโภค

รศ.ดร. ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร

รศ.ดร. ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร

Postharvest Technology, Minimally processed product technology

รศ.ดร. พรรณิภา ยั่วยล

รศ.ดร.พรรณิภา ยั่วยล

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้

รศ.ดร. วีรเวทย์ อุทโธ

รศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ

เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปรแอคทีฟสำหรับผักและผลไม้สด

รศ.ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ

รศ.ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ

Micro-nano bubbles Technology, การปลูกพืชในระบบ Plant factory, เทคโนโลยีการผลิตต้นอ่อนพืชในระบบปิด

รศ.ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย

รศ.ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์พืช และเมล็ดพืชอาหาร


thThai