กลุ่มวิจัย

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest Technology) มีผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้นจำนวน 100 ท่าน โดยมีกลุ่มวิจัยภายใต้การดำเนินงานดังนี้

กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ผู้ประสานงาน : ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี

กลุ่มทุเรียน

กลุ่มทุเรียน

ผู้ประสานงาน : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช

กลุ่มผัก

กลุ่มผัก

ผู้ประสานงาน : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ

กลุ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

กลุ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ผู้ประสานงาน : รศ.ดร.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ


thThai