กลุ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

กลุ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Hub of Talents: Postharvest Technology

กลุ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว กลุ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยเป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูลของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เกิดขึ้นจากข้าว อ้อยและข้าวโพด นำไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่การเกษตร โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่การผลิต การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการตลาด โดยรวบรวมและจัดการองค์ความรู้ ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนและผลักดันการแก้ไขปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้นจากการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการทำงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา ในการร่วมกันให้ข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ ข้อจำกัด และช่วยกันวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาในด้านต่างๆ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สู่การพัฒนาแนวทางการวิจัยที่ลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวร่วมกัน สู่การแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยในด้านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยการสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวต่อไป

ประเด็นปัญหาที่สำคัญ

  • ปัญหาวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิตข้าว เช่น ฟางข้าว เปลือกข้าว
  • ปัญหาวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิตอ้อย เช่น ใบอ้อย กากอ้อย
  • ปัญหาวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิตข้าวโพด เช่น ต้นข้าวโพด ซังข้าวโพด
  • ปัญหาวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิตทุเรียน เปลือก เมล็ด
  • ปัญหาจากการเผาและ PM 2.5 ภาคการเกษตร
  • ประเด็นอื่นๆ

ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จำนวน 30 คน

รศ.ดร.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ

รศ.ดร.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ

Agricultural Machinery

(ผู้ประสานงาน)

รศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ

รศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ

การลดความเสียหายของผักและผลไม้, การใช้เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้, ผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค, การใช้ LEDs กระตุ้นสารสำคัญในผัก

รศ.ดร. ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร

รศ.ดร. ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร

Postharvest Technology, Minimally processed product technology

ดร.เพชรรัตน์ เนตรลักษณ์

ดร.เพชรรัตน์ เนตรลักษณ์

การจัดการและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผลและไม้ตัดดอกบางชนิด

ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ

ผศ.ดร. อาทิตย์ พวงสมบัติ

Near-infrared spectroscopy technique และ การทดสอบแบบไม่ทำลายในผลิตผลทางการเกษตร

ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี

ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

รศ.ดร.เสาวภา ไชยวงศ์

รศ.ดร.เสาวภา ไชยวงศ์

Preharvest factors affecting fruit losses and quality of horticultural crops

รศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์

รศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์

การควบคุมแมลงโดยชีววิธี เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลง เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมแมลง

รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ

รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ

Postharvest Technology, Food Processing, Food Drying, Food Safety

ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม

ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สรีวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยาของพืชสวน

ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย

ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย

การผลิต และปรับปรุงพันธุ์ผัก


thThai