กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Hub of Talents: Postharvest Technology

กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อพัฒนาสู่การนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น เทคโนโลยีแบบไม่ทำลาย (Non-destructive Technology) เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (packaging technology) เทคโนโลยีการเคลือบผิว (Coating technology) เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (Radio frequency technology) เทคโนโลยีออกซิเดชั่น (Oxidation Technology) เทคโนโลยีวัสดุ (Material technology) และอื่นๆ ตามความเชี่ยวชาญ โดยรวบรวมข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่มีอยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีที่นำมาสู่การใช้ประโยชน์ด้านหลังการเก็บเกี่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยรวบรวมและจัดการองค์ความรู้ ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนและผลักดันการแก้ไขปัญหาที่สำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการทำงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา ในการร่วมกันให้ข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ ข้อจำกัด และช่วยกันวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาในด้านต่างๆ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สู่การพัฒนาแนวทางการวิจัยที่ลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวร่วมกัน สู่การแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยในด้านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยการสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวต่อไป

ประเด็นปัญหา

  • ความเหมาะสมของเทคโนโลยีต่อการนำไปใช้ประโยชน์
  • ความแม่นยำ และความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยี
  • ต้นทุนของเทคโนโลยีกับความคุ้มค่าคุ้มทุน

ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จำนวน 31 คน

ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี

ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

(ผู้ประสานงาน)

รศ.ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี

รศ.ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี

Storage System and Logistics of Fresh Produce, Colour and Flavour Analysis in Fresh Produce

ผศ.ดร.พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย

ผศ.ดร.พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย

Postharvest physiology, Fresh cut Technology

ผศ.ดร. มัณฑนา บัวหนอง

ผศ.ดร.มัณฑนา บัวหนอง

Postharvest Technology of Ornamentals

รศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ

รศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ

การลดความเสียหายของผักและผลไม้, การใช้เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้, ผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค, การใช้ LEDs กระตุ้นสารสำคัญในผัก

รศ.ดร. ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์

รศ.ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์

Postharvest pathology and physiology; Food safety of minimally processed fruit and vegetables

รศ.ดร. วาริช ศรีละออง

รศ.ดร.วาริช ศรีละออง

Postharvest Physiology and Biochemistry, Postharvest Logistics and supply chain management

รศ.ดร. สุริยัณห์ สุภาพวานิช

รศ.ดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช

ชีววิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้, Biochemistry of fruit softening, เทคโนโลยีผักและผลไม้ตัดแต่งสดพร้อมบริโภค

รศ.ดร. ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร

รศ.ดร. ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร

Postharvest Technology, Minimally processed product technology

รศ.ดร. พรรณิภา ยั่วยล

รศ.ดร.พรรณิภา ยั่วยล

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้

รศ.ดร. วีรเวทย์ อุทโธ

รศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ

เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปรแอคทีฟสำหรับผักและผลไม้สด

รศ.ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ

รศ.ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ

Micro-nano bubbles Technology, การปลูกพืชในระบบ Plant factory, เทคโนโลยีการผลิตต้นอ่อนพืชในระบบปิด

รศ.ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย

รศ.ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์พืช และเมล็ดพืชอาหาร

รศ.ดร.เสาวภา ไชยวงศ์

รศ.ดร.เสาวภา ไชยวงศ์

Preharvest factors affecting fruit losses and quality of horticultural crops

รศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์

รศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์

การควบคุมแมลงโดยชีววิธี เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลง เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมแมลง


thThai