กลุ่มทุเรียน

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Hub of Talents: Postharvest Technology

กลุ่มทุเรียน

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว กลุ่มทุเรียน เป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูลของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุเรียน ตั้งแต่การผลิต การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการตลาด โดยรวบรวมและจัดการองค์ความรู้ ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนและผลักดันการแก้ไขปัญหาที่สำคัญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะทุเรียน โดยการทำงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ ข้อจำกัด และช่วยกันวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาในด้านต่างๆ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยในด้านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยการสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวต่อไป

ประเด็นปัญหาที่สำคัญ

  • ปัญหาทุเรียนอ่อน
  • ปัญหาการจัดการทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยว
  • ปัญหาความเหมาะสมของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  • ปัญหาหนอนเจาะผลทุเรียน
  • ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการผลิตทุเรียน
  • ประเด็นอื่นๆ

ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มทุเรียน จำนวน 58 คน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช

Postharvest physiology of fruit and vegetable

(ผู้ประสานงาน)

รศ.ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี

รศ.ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี

Storage System and Logistics of Fresh Produce, Colour and Flavour Analysis in Fresh Produce

ผศ.ดร.พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย

ผศ.ดร.พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย

Postharvest physiology, Fresh cut Technology

ผศ.ดร. มัณฑนา บัวหนอง

ผศ.ดร.มัณฑนา บัวหนอง

Postharvest Technology of Ornamentals

รศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ

รศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ

การลดความเสียหายของผักและผลไม้, การใช้เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้, ผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค, การใช้ LEDs กระตุ้นสารสำคัญในผัก

รศ.ดร. ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์

รศ.ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์

Postharvest pathology and physiology; Food safety of minimally processed fruit and vegetables

รศ.ดร. วาริช ศรีละออง

รศ.ดร.วาริช ศรีละออง

Postharvest Physiology and Biochemistry, Postharvest Logistics and supply chain management

รศ.ดร. สุริยัณห์ สุภาพวานิช

รศ.ดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช

ชีววิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้, Biochemistry of fruit softening, เทคโนโลยีผักและผลไม้ตัดแต่งสดพร้อมบริโภค

รศ.ดร. ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร

รศ.ดร. ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร

Postharvest Technology, Minimally processed product technology

รศ.ดร. พรรณิภา ยั่วยล

รศ.ดร.พรรณิภา ยั่วยล

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้

รศ.ดร. วีรเวทย์ อุทโธ

รศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ

เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปรแอคทีฟสำหรับผักและผลไม้สด

ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

สรีรวิทยา ความบริบูรณ์ของผลิตผล การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน เทคโนโลยีการบ่ม การยืดอายุการเก็บรักษาและวางจำหน่าย การสุก การแตก

ผศ.ดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์

ผศ.ดร. อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์

สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว


thThai