ประชาสัมพันธ์ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวระหว่างการอบรมระดับนานาชาติ

Seminar on Post-Harvest Losses Reduction in Tropical Fruits

รศ.ดร.เกียรติสุดา เหลืองวิลัย ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ระหว่างการอบรมระดับนานาชาติใน “Seminar on Post-Harvest Losses Reduction in Tropical Fruits” ภายใต้โครงการความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้าง (จีน-ไทย-ลาว-พม่า-เวียดนาม-กัมพูชา) ระหว่างวันที่ 7-28 สิงหาคม 2566 ณ สถาบัน Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS), Haikou, Hainan และที่ Zhanjiang City, Guangzhou Province ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


thThai