ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและการระดมความคิดภาคีทุเรียนไทย ต่อประเด็นปัญหาและอุปสรรคตลอดห่วงโซ่การผลิตและส่งออกทุเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest technology) ร่วมเป็นเจ้าภาพกับสมาคมทุเรียนไทย สมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดชุมพร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและการระดมความคิดภาคีทุเรียนไทย ต่อประเด็นปัญหาและอุปสรรคตลอดห่วงโซ่การผลิตและส่งออกทุเรียนประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2566 ณ กรมวิชาการเกษตร บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช ผู้ประสานงานศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว กลุ่มทุเรียน รศ.ดร. เกียรติสุดา เหลืองวิลัย และ ดร.พีระพงษ์ แสวงวรางค์กูล ผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


thThai