ประชุมระดมความคิดเพื่อเตรียมความพร้อมและหาแนวทางรับมือการขาดน้ำในไม้ผล เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2566

ประชุมระดมความคิดเพื่อเตรียมความพร้อมและหาแนวทางรับมือการขาดน้ำในไม้ผล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช ผู้ประสานงานกลุ่มทุเรียน ของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้จัดประชุมระดมความคิดเพื่อเตรียมความพร้อมและหาแนวทางรับมือการขาดน้ำในไม้ผล เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 9.00 – 14.00 น. ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีผู้เชี่ยวชาญของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ จากกลุ่มทุเรียน และนักวิชาการจากสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในการประชุมระดมความคิดในครั้งนี้ ก่อให้เกิดความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้น ที่จะส่งผลกระทบต่อการปริมาณการผลิตทุเรียน และคุณภาพผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวของผลทุเรียน และยังสามารถให้คำแนะนำต่อเกษตรถึงปัญหาการขาดน้ำในทุเรียนได้


thThai