ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนางานวิจัยทางด้านปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน (ออนไลน์)

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช ผู้ประสานงานกลุ่มทุเรียน ของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Online) เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานวิจัยทางด้านปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ซึ่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนไทยไปยังตลาดต่างประเทศ โดยระดมความคิดหาวิธีการป้องกันกำจัด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 โดยมีผู้เชี่ยวชาญของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ กลุ่มทุเรียน สมาคมทุเรียนไทย นักวิชาการจากกรมวิชาการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


thThai