ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2/2566

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest technology) จัดประชุมคณะทำงานศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่จะจัดขึ้นและพิจารณาเกณฑ์การทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อมาใช้ในการจัดทำขออนุมัติการดำเนินงานกิจกรรมของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ ในแต่ละกิจกรรม


thThai