ประชุมเพื่อหาความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566

ประชุมระดมความคิด

รศ.ดร.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ ผู้ประสานงานกลุ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เข้าร่วมประชุมเพื่อหาความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่าย ร่วมกับ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และทีมงาน เพื่อระดมผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่สนใจทางด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ ลดการเผา ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ PM 2.5 โดยร่วมกันวางแผน ระดมความคิด การถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566


thThai