ประชุมวางแผนสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2566

ประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

คณะทำงานของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest technology) โดยมี ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม ดร.พลกฤษณ์ มณีวระ และ ดร.พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ด้านการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอน ร่วมกับ Mr. Hieu Nguyen Manh ตำแหน่ง Head of Division of Agri-Food Preservation Technology จาก Vietnam Institute of Agricultural Engineering and Post Harvest Technology, No.60 Trung Kinh street, Trung Hoa Ward, Cau Giay Distric, Hanoi, Vietnam เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


thThai