เข้าร่วมประชุมหารือและวางแผนการพัฒนาระบบเตือนภัยแล้ง (Warning system) สำหรับชาวสวนทุเรียน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

ทุเรียนพร้อม

ศ.เกียรติคุณ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช ผู้ประสานงานกลุ่มทุเรียน พร้อมผู้เชี่ยวชาญกลุ่มทุเรียน ของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest Technology) และหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุมหารือและวางแผนการพัฒนาระบบเตือนภัยแล้ง (Warning system) สำหรับชาวสวนทุเรียน “ทุเรียนพร้อม” และแนวทางการพัฒนางานวิจัย ร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนา application “DragonFly” ของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): GISTDA. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): GISTDA


thThai