ร่วมสัมภาษณ์พิเศษผู้เชี่ยวชาญจากภาคการผลิตอ้อยและน้ำตาล ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

สัมภาษณ์พิเศษผู้เชี่ยวชาญจากภาคการผลิตอ้อยและน้ำตาล

รศ.ดร.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ ผู้ประสานงานกลุ่มวัสดุเหลือใช้ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้ร่วมสัมภาษณ์พิเศษผู้เชี่ยวชาญจากภาคการผลิตอ้อยและน้ำตาล ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 โดยสัมภาษณ์ในประเด็นทางวิชาการ “วัสดุเหลือใช้การผลิตอ้อยและน้ำตาล เช่นใบอ้อย กากอ้อย และปัญหาจากการเผา PM2.5 จากภาคการเกษตร” ในหัวข้อเรื่อง นโยบายการแก้ปัญหาของภาครัฐ แนวทางและวิธีการแก้ปัญหา และผลที่ได้จากการแก้ปัญหา ซึ่งมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ได้แก่ รศ.ดร.อภิชาติ ศรีชาติ คุณฐณะวัฒน์ กิตติ์ฐนนท์เดชา อดีตผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมบริษัทน้ำตาลเกษตรผลจำกัด คุณไกรสร สามเสน ผู้อำนวยการสายงานด้านวัตถุดิบ โรงงานน้ำตาลอุดร และคุณศิระ ชัยรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการชาวไร่ โรงงานน้ำตาลอุดร


thThai