ร่วมจัดงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566

ร่วมจัดงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมจัดงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Horticultural Congress) หัวข้อ ‘ศาสตร์พืชสวน: นวัตกรรมแห่งอนาคต’ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ ศ.เกียรติคุณ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช ผู้ประสานงานกลุ่มทุเรียนของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ ได้จัดประชุมติดตามการดำเนินงานกิจกรรมของผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการดินและน้ำ ในงานประชุมนี้ด้วย โดยผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มทุเรียนได้รายงานความก้าวหน้าของการลงพื้นที่ให้คำแนะนำ การจัดทำแผน และความร่วมมือในเรื่องการจัดการดินและน้ำ เตรียมความพร้อมและหาแนวทางรับมือการขาดน้ำในไม้ผลจากภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้น


thThai