ประชุมการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อผลิตพลังงานชีวมวลและพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ประชุมการจัดการวัสดุเหลือใช้

รศ.ดร. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ ผู้ประสานงานกลุ่มวัสดุเหลือใช้ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest Technology) ได้จัดประชุมติดตามงานจากการสัมภาษณ์พิเศษผู้เชี่ยวชาญจากภาคการผลิตอ้อยและน้ำตาล ผ่านระบบออนไลน์ ในประเด็นทางวิชาการ “วัสดุเหลือใช้การผลิตอ้อยและน้ำตาล เช่นใบอ้อย กากอ้อย และปัญหาจากการเผา PM2.5 จากภาคการเกษตร” และสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมทั้งเตรียมความพร้อม การจัดประชุมการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อผลิตพลังงานชีวมวลและพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ที่ทำการสมาพันธ์ SME จังหวัดหนองคาย


thThai