ลงพื้นที่ “การจัดการและยกระดับการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน”

ลงพื้นที่

รศ.ดร.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ ผู้ประสานงานกลุ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมทั้ง ผศ.ดร.ปวีณา สปิลเลอร์ ดร.วิวัฒน์วงศ์ บุญหนุน และอาจารย์ ณัฐพร ผ่องอรัญ ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สังกัดคณะคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าพบ นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอชุมแพ และคณะ เพื่อชี้แจงประเด็น เรื่อง การจัดการและยกระดับการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน ของพื้นที่ในอำเภอชุมแพ พร้อมกับสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมทั้งเตรียมความพร้อมการจัดอบรมการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจในพื้นที่อำเภอชุมแพ

นอกจากนั้นยังเข้าพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเหง้ามันสำปะหลัง อ้อย และผลิตข้าวแปลงใหญ่ บ้านโคกม่วง ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น และพบปะกลุ่มชุมชนบ้านหนองจาน ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567


thThai