ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Vietnam Institute of Agricultural Engineering and Post Harvest Technology

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

คณะผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talent: Postharvest Technology) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ระหว่างศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Vietnam Institute of Agricultural Engineering and Post Harvest Technology (VIAEP) และร่วมหารือการวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ “Tropical fruits research: Postharvest loss” และ “Shelf life extension of fresh produce by using packaging technology” ภายใต้กิจกรรมยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ฯ โดยศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2567 ณ Vietnam Institute of Agricultural Engineering and Post Harvest Technology เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม


thThai