อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการสวนทุเรียนสู้ภัยแล้ง” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

การจัดการสวนทุเรียนสู้ภัยแล้ง

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest Technology) กลุ่มทุเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการสวนทุเรียนสู้ภัยแล้ง” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้แก่ นักวิชาการการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร และผู้ประกอบการ เข้าร่วมการฝึกอบรมประมาณ 40 คน


thThai