อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสู่การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสู่การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ ผู้ประสานงานกลุ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest Technology) และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสู่การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจในพื้นที่อำเภอชุมแพเข้าร่วมการอบรม


thThai