ฝึกอบรม “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและการควบคุมการสูญเสียอาหาร” ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กลุ่มผัก ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ และ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการอบรม เรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและการควบคุมการสูญเสียอาหาร”(Postharvest Management for Perishable Crops and Food Loss Control) ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังได้เข้าศึกษาดูงานกระบวนการจัดการผลิตผลเกษตรในโรงคัดบรรจุ ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน


thThai