ร่วมประชุมระดมความคิดด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวร่วมกับผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2567

ร่วมประชุมระดมความคิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ผู้เชี่ยวชาญของ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมด้วยทีมวิจัยและผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ในการลดการสูญเสีย และสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2567 โดยมีประธานกรรมการ บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


thThai