อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสวนทุเรียนสู้ภัยแล้ง” วันที่ 31 มีนาคม 2567

การจัดการสวนทุเรียนสู้ภัยแล้ง

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว Hub of Talents: Postharvest Technology กลุ่มทุเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสวนทุเรียนสู้ภัยแล้ง” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ ปั้มบางจาก อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยมีการบรรยายในหัวข้อ

  • การออกแบบและปรับปรุงระบบน้ำเพื่อรับมือกับอากาศวิกฤติและภัยแล้ง
  • ผลของสภาพวิกฤติต่อผลผลิตและคุณภาพของทุเรียน
  • การป้องกันและลดความเสียหายจากอากาศร้อนวิกฤติ

นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติในหัวข้อ

  • การคำนวณความต้องการใช้น้ำและการเตรียมแหล่งน้ำ
  • การติดตั้งหัวจ่ายน้ำ และการวัดอัตราการไหลของน้ำ
  • การประเมินความเครียดและสุขภาพของพืชฉบับชาวสวน

โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 72 คน


thThai