ร่วมระดมความคิด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2567

โครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง

ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมระดมความคิด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สำคัญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในมิติเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านหลังการเก็บเกี่ยว โดยระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสถาบันการศึกษา และผู้เชี่ยวฃาญในต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานวิจัย แก้ไขปัญหา และเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง ให้แก่ภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ Best Western Plus Capapace Hotel, Hua Hin จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


thThai