อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการน้ำในสวนไม้ผล (ทุเรียน) แนวทางการจัดการดินเบื้องต้น และการจัดการแมลงศัตรูทุเรียน” เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

การจัดการน้ำในสวนไม้ผล (ทุเรียน)

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest Technology) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการน้ำในสวนไม้ผล (ทุเรียน) แนวทางการจัดการดินเบื้องต้น และการจัดการแมลงศัตรูทุเรียน” โดยมีหัวข้อการฝึกอบรม

  • การประเมินสถานะน้ำในดิน และการประเมินความต้องการน้ำของพืชอย่างแม่นยำ
  • การวางระบบน้ำเพื่อการให้น้ำอย่างเหมาะสมและเทคโนโลยี Smart Farm ระบบรักษ์น้ำ
  • การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อการจัดการธาตุอาหารตามความต้องการของพืช
  • ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบสถานะดินเบื้องต้น pH และ EC
  • อภิปรายผล และตอบคำถามเรื่องน้ำและดิน
  • บรรยาย เรื่อง การจัดการน้ำและดินในสวนทุเรียนและการจัดการแมลงศัตรูทุเรียน
  • ฝึกปฏิบัติการการใช้กับดักแมลงแสงไฟพลังงานแสงอาทิตย์ในสวนทุเรียน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแล ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 60 คน


thThai