อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตทุเรียนคุณภาพด้วยระบบการให้น้ำและการปรับสภาพบรรยากาศในสวน” เมื่อ 4 พฤษภาคม 2567

การผลิตทุเรียนคุณภาพด้วยระบบการให้น้ำและการปรับสภาพบรรยากาศในสวน

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว Hub of Talents: Postharvest Technology กลุ่มทุเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตทุเรียนคุณภาพด้วยระบบการให้น้ำและการปรับสภาพบรรยากาศในสวน” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ณ สวนทุเรียนของนายเพชรโสธร แก้วคำ พื้นที่ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 65 คน


thThai