อบรมเชิงปฏิบัติการ “กูรูทุเรียน” ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2567 ณ ตลาดไท

กูรูทุเรียน

ดร. พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มทุเรียน ของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest Technology) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กูรูทุเรียน” เพื่อให้ความรู้ ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และความสำคัญของการเข้าใจในเรื่องสรีรวิทยาการสุกแก่ของทุเรียนให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2567


thThai