เข้าให้คำปรึกษาในด้านการลดการสูญเสียจากแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวมะขามหวานแกะเปลือกเพื่อการส่งออก ระหว่างวันที่ 31 เม.ย-2 พ.ค. 2567

มะขามหวานแกะเปลือกเพื่อการส่งออก

ทีมผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest Technology) ให้คำปรึกษาในด้านการลดการสูญเสียจากแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวมะขามหวานแกะเปลือกเพื่อการส่งออก ของ บริษัท จูวีนัส เฮลท์แคร์ โปรดัคท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเข้าไปในพื้นที่การผลิต 3 แหล่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนขี้นาคแผนใหม่ วิสาหกิจชุมชนภูขาม และบริษัท ขิมขวัญ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 31 เมษายน 2567 – 2 พฤษภาคม 2567


thThai