ร่วมหารือ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการลดการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตร ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567

ให้คำปรึกษา

ทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ของ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest Technology) ร่วมหารือ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการลดการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตรร่วมกับผู้บริหารและพนักงานฯ บริษัท เฟรช เอ็ก จำกัด จังหวัดราชบุรี และ บริษัท ธัญชนก จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567


thThai