ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนางานด้านข้าวร่วมกับ Hub of rice ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ประชุมเรื่องข้าว

ทีมผู้เชี่ยวชาญของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest Technology) ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนางานด้านข้าวร่วมกับ รศ.ดร.ศิวเรศ อารีกิจ และทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Hub of rice (Thailand Rice Science Research Hub of Knowledge) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ และแนวทางการพัฒนา งานวิจัยร่วมกัน โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567


thThai