ให้คำปรึกษา ระดมความคิด ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผัก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567

แก้ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวผัก

ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ให้คำปรึกษา ระดมความคิด ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สำคัญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผัก รวมทั้งให้คำปรึกษาการจัดการโรคและแมลง การใช้ชีวภัณฑ์ การจัดการกลุ่ม และการลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่แบบโครงการหลวงปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่


thThai