ร่วมหารืองานวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 23-28 มิถุนายน 2567

หารือความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 23-28 มิถุนายน 2567 คณะผู้เชี่ยวชาญของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest Technology) ได้ร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ (MOA) ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ 3 หน่วยงานได้แก่ College of Agriculture และ International College, National Pingtung University of Science and Technology และ College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน

รวมทั้งการหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยด้านผักและผลไม้ กับทีมผู้เชี่ยวชาญ จาก College of Agriculture และ International College, National Pingtung University of Science and Technology, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University และ Department of Horticulture, National Taiwan University ประเทศไต้หวัน และร่วมหารือกิจกรรมทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างทั้ง 2 องค์กร ภายใต้กิจกรรมยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้

นอกจากนี้ยังได้เข้าศึกษาดูงานแปลงผลิตผักของเกษตรกรรุ่นใหม่ (ใบโหระพาและใบมันหวาน) บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก “Known you seed company” ฟาร์มกล้วยไม้ “ Angle Garden” ศูนย์วิจัยด้านผักระดับนานาชาติ “ World Vegetable Center” บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผักและผลไม้สดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน “Sun Fresh company” และ Taiwan Provincial Fruit Marketing Cooperative (โรงอบไปน้ำผลไม้เพื่อการส่งออก) ทำให้ได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหา ซึ่งจะได้นำมาปรับใช้ในการดำเนินงานของ Hub of Talents: Postharvest Technology รวมถึงการได้เครือข่ายเพิ่มขึ้นทั้งในภาคการศึกษาและภาคเอกชน


thThai