ฝึกอบรม “การทำธุรกิจผักสลัดและทุเรียนตัดแต่งพร้อมบริโภค” ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567

อบรมทุเรียนตัดแต่ง

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents: Postharvest Technology) ร่วมกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโลโนยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดฝึกอบรมเรื่อง “การทำธุรกิจผักสลัดและทุเรียนตัดแต่งพร้อมบริโภค” ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567 ณ อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ และอาคารคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือบริษัทมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผักสลัดและเนื้อทุเรียนแต่งพร้อมทาน สามารถปฏิบัติต่อผักสลัดและเนื้อทุเรียนพร้อมทานได้อย่างถูกวิธี การดูแลรักษาด้านสุขอนามัยในระหว่างการปฏิบัติงาน การเลือกบรรจุภัณฑ์ มีความเข้าใจด้านการออกแบบโรงงานและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความสูญเสียกับผลิตภัณฑ์ทั้งด้านกายภาพและการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนได้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 39 คน


thThai