ดร.อภิญญา วิสุทธิอมรกุล
Affiliation :
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
experties/ familiarity/ skill :
สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน
en_USEnglish