ดร.อภิญญา วิสุทธิอมรกุล
สังกัด :
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ความเชี่ยวชาญ :
สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน

thThai