ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์
สังกัด :
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ :
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ สรีรระวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร

thThai