รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง
สังกัด :
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชี่ยวชาญ :
Greenhouse gas emission & mitigation, climate change

thThai