ผศ.ดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์
สังกัด :
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ความเชี่ยวชาญ :
สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

thThai