คุณอังคณา สุวรรณกูฎ
สังกัด :
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
ความเชี่ยวชาญ :
ระบบการนำเข้า-ส่งออกตามกฏหมายกักพืช

thThai