รศ.ดร.อโนมา ดงแสนสุข
สังกัด :
สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
สรีรวิทยา, ชีววิทยา

thThai