ศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ความเชี่ยวชาญ :
Evaluation of internal quality of agricultural produces using near infrared spectroscopy, acoustice response and impedance spectroscopy

thThai