รศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
สังกัด :
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชี่ยวชาญ :
การลดความเสียหายของผักและผลไม้, การใช้เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้, ผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค, การใช้ LEDs กระตุ้นสารสำคัญในผัก

thThai