ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ความเชี่ยวชาญ :
Near-infrared spectroscopy technique และ การทดสอบแบบไม่ทำลายในผลิตผลทางการเกษตร

thThai