รศ.ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม
สังกัด :
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ :
Horticulture especially fruit science of tropical and temperate trees, Plant responses under stress condition and the climate changes

thThai