ดร.ปาริชาติ เบิร์นส
สังกัด :
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ความเชี่ยวชาญ :
การวิจัยผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความกรอบ ความแน่นเนื้อ และสี

thThai