ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
สังกัด :
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชน

thThai